(1)
Nguyễn, T. C.; Nguyễn, T. N.; Vũ, T. H.; Lương, N. M.; Dương, T. Q. TÌNH TRẠNG STRESS NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÂM SÀNG. VMJ 2024, 540.