(1)
Lê, V. H.; Nguyễn, T. L.; Lê, N. Đăng K.; Huỳnh, M. C. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ, QUẢN LÝ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SAU CAN THIỆP Ở MỘT SỐ TRẠM Y TẾ TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2023-2024. VMJ 2024, 540.