(1)
Bùi, T. C.; Nguyễn, V. T.; Phạm, V. T.; Phạm, C. P.; Võ , T. H. T.; Chu, V. T.; Nguyễn, V. T.; Vũ, S. Q. NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA 18FDG PET/CT TRONG CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN BỆNH U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẾ BÀO B. VMJ 2024, 540.