(1)
Dương, H. K. L.; Đoàn, S.; Lê, V. T.; Lâm, V. N.; Trần, T. V.; Kiều, N. D.; Nguyễn, T. T. NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH NHÂN ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY. VMJ 2024, 540.