(1)
Dương, V. V.; Lê, T. A. Đào; Nguyễn, D. Ánh. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐỐT NHIỆT U XƠ TỬ CUNG BẰNG SÓNG RFA TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI. VMJ 2024, 540.