(1)
Nguyễn, T. H.; Đỗ, T. T.; Nguyễn, H. G.; Phan, T. H. T.; Nguyễn, B. V. NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN CYLD Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN. VMJ 2024, 540.