(1)
Thu Hà, N.; Văn Toàn, T. .; Đức Sơn, N. . GÁNH NẶNG NHIỆT CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁN BỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH TRONG TRANG PHỤC PHÒNG DỊCH. VMJ 2021, 505.