(1)
Minh Hiếu, N. .; Văn Chi, N. .; Văn Đồng, T. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NỘI KHÍ QUẢN NHANH THEO TRÌNH TỰ (RSI) CHO BỆNH NHÂN CẤP CỨU. VMJ 2022, 509.