(1)
Thị Thu Hải, L.; Thị Thu Hà, L.; Thị Hồng Minh, N. THỰC TRẠNG TÌNH TRẠNG VIÊM LỢI Ở BỆNH NHÂN XƠ GAN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 NĂM 2019. VMJ 2022, 513.