(1)
Thị Hồng Minh, N. .; Cao Bính, T. .; Thị Thu Hải, L. . HIỆU QUẢ CAN THIỆP KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ BỆNH RĂNG MIỆNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI HUYỆN GIA LỘC – HẢI DƯƠNG NĂM 2020. VMJ 2022, 513.