(1)
Hồng Khôi, V. .; Ngọc Minh, Đào .; Công Hoàng, N. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA TRÀN DỊCH NÃO CẤP TRONG CHẢY MÁU DƯỚI NHỆN. VMJ 2022, 513.