(1)
Hoàng Vân Anh, N. .; Phước Lộc, Đoàn .; Sào Trung, N. .; Hữu Thịnh, N. .; Đình Song Huy, N. .; Duy Long, V. .; Ngọc Mai, N. .; Trần Tuấn Anh, N. .; Thành Đạt, N. .; Thị Thanh Thủy . Đỗ; Đình Kiệt, T. .; Hoài Nghĩa, N. .; Minh Duy, P. .; Hoa, G. .; Ngọc Ly Lan, T. . XÂY DỰNG QUY TRÌNH SINH THIẾT LỎNG CÁ THỂ HÓA PHÁT HIỆN TỒN DƯ KHỐI U. VMJ 2022, 513.