(1)
Văn Khải, N.; Quang Huy, T. .; Việt Dũng, T. . ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI KHỐI NỘI – BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ 2022, 513.