(1)
Thị Thanh Tú, N. .; Tuyết Trang, N. . ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY CHÂN VÀ KẾT QUẢ THUỐC HB TRONG ĐIỀU TRỊ. VMJ 2022, 513.