(1)
Thế Hưng, Đinh; Hoàng Long, N. .; Văn Cường, V. .; Ngọc Sơn, Đinh . KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ THẤP TRẬT CÀI DIỆN KHỚP KHÔNG LIỆT, LIỆT TỦY KHÔNG HOÀN TOÀN. VMJ 2022, 513.