(1)
Nguyễn Ngọc, T. .; Minh Tâm, D. . GIAI ĐOẠN THOÁI TRÀO CỦA CHU TRÌNH ĐÁP ỨNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH HƯNG CẢM. VMJ 2022, 513.