(1)
Hữu Ánh, P. .; Minh Hậu, T. .; Thị Quỳnh Trang, N. . VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN. VMJ 2022, 513.