(1)
Minh Tâm, D. .; Nguyễn Ngọc, T. . THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI TRẦM CẢM. VMJ 2022, 513.