(1)
Cẩm Thạch, N. .; Hoàng Ngọc, N. .; Văn Tuyến, N. . MỐI LIÊN QUAN CỦA TỶ SỐ APOLIPOPROTEIN B/A-I VỚI NHỒI MÁU NÃO DO XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH LỚN. VMJ 2022, 513.