(1)
Minh Kha, N. .; Nguyễn Phương Hải, T. .; Đại Cường, T.; Hữu Chinh, T. .; Phương Quỳnh Trà My, V. .; Thị Kim Xuân, T. .; Văn Sỹ, H. . BIẾN ĐỔI NHỊP TIM VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH. VMJ 2022, 513.