(1)
Thu Quỳnh, N. .; Khải Hoàn, Đàm .; Thị Thanh Châm, B. .; Thị Loan, N.; Duy Thư, N. .; Hoài Anh, T. .; Thị Mai Anh, N. . ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG. VMJ 2022, 513.