(1)
Trọng Hiếu, N.; Thanh Hải, P. .; Thị Thu Thủy, P. .; Thanh Xuân, J. .; Văn Chủ, N.; Thị Thanh Hương, T. .; Hữu Thịnh, N. .; Đức Huy, T. .; Duy Sinh, N. .; Văn Thiện Chí, N. .; Bắc An, L. .; Văn Thịnh, C.; Quang Huy, H. .; Thị Thanh Thủy, Đỗ .; Đình Kiệt, T. .; Hoài Nghĩa, N. .; Minh Duy, P. .; Hoa, G. .; Lê Sơn, T. . XÂY DỰNG QUI TRÌNH SINH THIẾT LỎNG SPOT-MAS PHÁT HIỆN NHIỀU LOẠI UNG THƯ TỪ GIAI ĐOẠN SỚM. VMJ 2022, 513.