(1)
Ngọc Như Khuê, N. .; Thị Quỳnh Hậu, V. .; Anh Khoa, N. .; Phúc, L. .; Hữu Huyên, N. . ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021. VMJ 2022, 513.