(1)
Văn Sỹ, H. .; Phi Hùng, T. .; Đinh Quốc Anh, N. .; Anh Tuấn, V. .; Ngân, L. .; Thuỳ Trang, N. .; Minh Kha, N. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ. VMJ 2022, 513.