(1)
Hoài Bắc, N. .; Hồng Cường, H. . LAO MÀO TINH HOÀN ĐƠN ĐỘC - MỘT BỆNH LÝ RẤT DỄ BỎ SÓT: BÁO CÁO 1 CA LÂM SÀNG. VMJ 2022, 513.