(1)
Đức Kỷ, N. .; Đức Quang, P. .; Thị Hoài Trang, N. . NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG GIÁP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ 2022, 513.