(1)
Thị Hồng Nhung, T. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG GIÚP ĐỊNH DANH TÁC NHÂN VIÊM ÂM ĐẠO. VMJ 2022, 513.