(1)
Thanh Xuân, N. .; Quốc Toản, P. .; Văn Huỳnh, V. .; Đình Anh, L. .; Đức Trịnh, Đặng . MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP. VMJ 2022, 513.