(1)
Vĩnh Niên, L. .; Nguyệt Quỳnh Mai, N. . ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN VÀ VAI TRÒ CỦA 1,5-ANHYDROGLUCITOL TRONG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT. VMJ 2022, 515.