(1)
Thị Nương, T. .; Quốc Kính, N. .; Quang Thuỳ, L. .; Thị Kim Dung, Đào .; Thị Vân Anh, N. .; Mạnh Dinh, N. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ BIS VỚI MAC CỦA SEVOFLURAN TRONG MỘT SỐ THỜI ĐIỂM GÂY MÊ KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG Ở TRẺ EM. VMJ 2022, 515.