(1)
Anh Khoa, N. .; Thị Quỳnh Hậu, V. .; Thị Phương Duyên, Đặng . TỶ LỆ MẮC BỆNH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2022. VMJ 2022, 515.