(1)
Thanh Bình, N. .; Thị Thúy, H. .; Văn Đô, N. . MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG. VMJ 2022, 515.