(1)
Phan Trọng Hiếu, N. .; Chí Thiện, T. .; Thành Nam, N. . ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP SƠ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ 2022, 515.