(1)
Nguyễn Ngọc, T. .; Minh Tâm, D. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG VỚI PHẢN ỨNG TRẦM CẢM KÉO DÀI. VMJ 2022, 515.