(1)
Thị Nương, T. .; Quốc Kính, N. . .; Quang Thuỳ, L. .; Thị Kim Dung, Đào .; Thị Vân Anh, N. .; Mạnh Dinh, N. . ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÔ HẤP, TUẦN HOÀN VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN TRONG GÂY MÊ BẰNG SEVOFLURAN KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG DỰA VÀO MAC VÀ BIS Ở TRẺ EM. VMJ 2022, 515.