(1)
Hải Sơn, H. .; Thị Bích Đào, P. .; Văn Tâm, T. .; Thị Mai Phương, M. .; Minh Đạt, L. .; Thị Mai, B. .; Thị Huyền Trang, N.; Anh Dũng, P. .; Ngọc Hoàn, V. . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH VIÊM MŨI XOANG CỦA CÁN BỘ CHIẾN SĨ QUÂN KHU 3 ĐÓNG QUÂN TRÊN CÁC HUYỆN ĐẢO TỈNH QUẢNG NINH. VMJ 2022, 516.