(1)
Đức Minh, P. .; Thế Sơn, T. .; Thị Hằng, Đoàn .; Văn Ái, H.; Ngọc Nhất, N. .; Đức Trịnh, Đặng .; Thị Thu Hiền, L. .; Hữu Việt, Đinh . ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ THU TINH TRÙNG Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH KHÔNG DO TẮC CÓ VI MẤT ĐOẠN GEN AZF. VMJ 2022, 516.