(1)
Văn Hùng, P. .; Hồng Trâm, T. .; Huy Bình, N. . THỰC TRẠNG VIÊM GAN B CỦA NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021. VMJ 2022, 516.