(1)
Thị Hinh, V. .; Văn Liệu, N. .; Đoàn Thuỷ, N. .; Huệ Linh, T. .; Thu Hà, N. .; Thị Hậu, K. .; Ngọc Huyền, P. . NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TEST THẦN KINH TỰ CHỦ TRÊN BỆNH NHÂN PARKISON. VMJ 2022, 516.