(1)
Thị Hồng, N. .; Phương Sinh, N. .; Thị Vân Huyền, N. .; Thị Hoa, B. .; Thị Thu, H. .; Thị Duyên, N. . KHẢO SÁT KIẾN THỨC THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI BỐ VỀ NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. VMJ 2022, 516.