(1)
Quang Thắng, B. .; Văn Nhơn, B. .; Thị Trang, L. .; Lân Hiếu, N. . KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP. VMJ 2022, 516.