(1)
Đức, T. .; Ngọc Thể, Đỗ .; Thanh Hải, P. .; Viết Hiếu, N. .; Tiến Đạt, P. . KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TUYẾN TIỀN LIỆT THỂ TÍCH LỚN BẰNG KỸ THUẬT BÓC NHÂN QUA NIỆU ĐẠO VỚI DAO ĐIỆN LƯỠNG CỰC. VMJ 2022, 516.