(1)
Văn Tuận, N. .; Thị Tạo, T. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ THỂ MẮT. VMJ 2022, 516.