(1)
Kim Sơn, T. .; Hoàng Toàn, N. .; Trung Tín, L. .; Thị Tuyết Ngân, Đoàn .; Trung Kiên, N. . NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ GALECTIN-3 MÁU BẰNG SPIRONOLACTON Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM. VMJ 2022, 516.