(1)
Văn Thực, L. .; Minh Tuấn, N. .; Thành Luân, N. .; Tiến Mạnh, N. .; Nam Long, T. .; Đình Hợp, N. .; Đức Thành, L. . BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI. VMJ 2022, 516.