(1)
Thị Thu Vân, T. .; Quang Lộc Duyên, V. .; Thị Linh Tuyền, N. . NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH HẢI NĂM 2021. VMJ 2022, 516.