(1)
Viết Lộc, N. .; Thị Thảo Nguyên, P. . NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ. VMJ 2022, 516.