(1)
Thy Nhạc Vũ, H. .; Anh Duyên, T. .; Phước Thành Nhân, L. .; Văn Khanh, T. . PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021. VMJ 2022, 516.