(1)
Quang Huy, N. .; Khải Toàn, Đặng . KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BẢO TỒN CHẤN THƯƠNG GAN TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115. VMJ 2022, 517.