(1)
Huy Hùng, T. .; Gia Khánh, Đinh .; Thị Thanh Vân, B. TIÊM KHỚP CÙNG CHẬU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH: NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU. VMJ 2022, 517.